Organisaation suorituskyky

Olemme kehittäneet tuloksellisen organisaation toiminnan tehostamisen mallin johdon työvälineeksi. Aiemmista työskentelymalleista poiketen malli sisältää selkeän yhteistyöelementin yksilö-, ryhmä ja organisaatiotasoilla. Tämä auttaa tehokkaasti ymmärtämään yhä paremmin organisaation eri tasojen toimintaa ja keskinäisiä suhteita eheän, tehokkaan ja tuottavan tuloksen saavuttamiseksi.

Yksilö ja ryhmätason toimivuus takaa onnistumisen edellytykset toimivalle ja yhtenäiselle organisaatiotasolle. Organisaatiotasolla rakennetaan puitteet yrityksen kokonaistoiminnalle ja yksilötasolla vaikuttavien tekijöiden tuloksekkaalle yhteensovittamiselle asetettujen liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Organisaatiotasolla merkityksellisiä tekijöitä ovat yrityksen toiminnallinen järjestys, työyhteisön koheesio, yrityksen kilpailuasema sekä toimintaympäristön muutos. Suuntavakaa organisaatiotaso kokoaa yhteen yksilötason energian ja suuntaa sen organisoidusti kohti asetettuja liiketoiminnallisia tavoitteita.