Johtamisen suorituskyky

Keskeinen osa yrityksen toimintaa on johtamisen suorituskyvyn tehostaminen. Useimmiten yritysten toiminnan tehostaminen lähteekin liikkeelle kirkastamalla hallituksen sekä johtoryhmän strategista ja operatiivista liiketoimintaosaamista.

Organisaation kolmet kasvot

Olemme kehittäneet tuloksellisen organisaation toiminnan tehostamisen mallin johdon työvälineeksi. Aiemmista työskentelymalleista poiketen malli sisältää selkeän yhteistyöelementin yksilö-, ryhmä ja organisaatiotasoilla. Tämä auttaa tehokkaasti ymmärtämään yhä paremmin organisaation eri tasojen toimintaa ja keskinäisiä suhteita eheän, tehokkaan ja tuottavan tuloksen saavuttamiseksi.

Yksilö ja ryhmätasolta pohja työyhteisölle

Yksilö- ja ryhmätasolla muodostuu organisaation kunkin jäsenen henkilökohtainen työympäristö, joka ohjaa voimakkaasti yksilön ja ryhmän motivaatiota työyhteisössä toimimiseen. Yksilö- ja ryhmätason keskeisiä tekijöitä ovat työyhteisön jäsenen ammatilliset ja henkilökohtaiset tiedot, taidot ja asenne yhteisössä toimimiseen. Toimiva yksilö- ja ryhmätaso takaa onnistumisen edellytykset toimivalle ja yhtenäiselle organisaatiotasolle.

Organisaatiotasolta puitteet tuloksekkaalle toiminnalle

Organisaatiotasolla rakennetaan puitteet yrityksen kokonaistoiminnalle ja yksilötasolla vaikuttavien tekijöiden tuloksekkaalle yhteensovittamiselle asetettujen liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Organisaatiotasolla merkityksellisiä tekijöitä ovat yrityksen toiminnallinen järjestys, työyhteisön koheesio, yrityksen kilpailuasema sekä toimintaympäristön muutos. Suuntavakaa organisaatiotaso kokoaa yhteen yksilötason energian ja suuntaa sen organisoidusti kohti asetettuja liiketoiminnallisia tavoitteita.

Kohti suorituskykyistä liiketoimintaa

Igostreamin kehittämä liiketoiminnan tehostamisen malli on hyvin vastaanotettu organisaation vastuuhenkilöiden keskuudessa sekä johtoryhmissä ja hallituksissa; ulkopuolisen asiantuntijan ammattimainen arvio lähtötilanteesta ja sen pohjalta toteutettava toiminnan kouriintuntuva tehostaminen ovat tuoneet mitattavia suorituskyvyn parannuksia asiakasyrityksiin. Tehokkaasti ja loogisesti organisoitu sekä kaikki yritystoiminnan osapuolet huomioiva toimintamalli on menestyksellisen liiketoiminnan avaintekijä ja työyhteisön hyvinvoinnin perusta pitkällä aikavälillä.

Investoi tulevaisuuteen ja suorituskykyyn
Avaamme yritysjohdolle näköaloja tulokselliseen tulevaisuuteen